MANAŽMENT BIZNIS PROCESOV

Zákazník bude mať vypracovaný aktuálny procesný model existujúceho stavu biznis procesov a
na jeho základe môže pristúpiť k zabezpečeniu vývoja nového informačného systému.
Procesný model môže zákazník využiť nielen pri zabezpečení vývoja nového IS, ale aj pre účely
integrácie procesov, ľudí, aplikácií a systémov a pre účely dokumentácie. Ak sú procesy
zákazníka podporované viacerými IS rôznej komplexnosti, kvalitný a úplný procesný model
dokáže odhaliť redundancie, slabé miesta alebo neefektívne činnosti. Zároveň umožňuje lepšie
definovať požiadavky na IT služby.
Prínosy procesného modelu:

 1. Zmeny organizačnej štruktúry v prospech procesného riadenia organizácie.
 2. Procesný model je možné používať ako referenčnú dokumentáciu procesov pre
  zamestnancov na všetkých pozíciách
 3. Automatizácia procesov je možná len na základe procesného modelu.
 4. Odvodiť požiadavky na implementáciu funkcií IS je najlepšie od procesného modelu
  Je potrebné si uvedomiť, že procesný model nepredstavuje nemenný popis procesov, ale je
  dynamický, ktorý podlieha zmenám. Procesný model musí odrážať platný stav procesov
  a z tohto dôvodu je potrebné ho priebežne aktualizovať na základe zmenených požiadaviek.
  Vizualizácia, animácia a simulácia procesov umožňuje identifikáciu miest s najvyšším
  potenciálom pre zlepšenie a komplexné zhodnotenie možných návrhov na zmenu a z tohto
  dôvodu predstavuje procesný model nástroj pre ďalšie zvyšovanie výkonnosti procesov
  organizácie. V spolupráci vlastníkmi procesov pripravíme ukážky simulácie zmien v základných
  procesoch a prístupy k ich optimalizácii.
  Ak základné atribúty procesu (objem zdrojov, čas, …) potrebné pre realizáciu daného procesu
  nie sú známe, tak uvedený proces nie je možné správne plánovať ani ekonomicky
  vyhodnocovať. Z tohto dôvodu je potrebné venovať sa nielen zmapovaniu procesov, ich
  zakresleniu, ale aj získaniu údajov pre ich vyhodnocovanie a spôsobu vyhodnocovania.
  Pripravíme preto podklady k monitorovaniu a neustálemu zlepšovaniu namodelovaných
  procesov.
  Ukázať a vyhodnotiť prínosy automatizácie procesov a navrhnúť spôsob a postup nasadzovania
  tejto technológie je možné pilotnou implementáciou vybraných biznis procesov. Cieľom je tiež
  podporovať zákazníka pri ceste k automatizácii procesov a riešiť prevádzkové ťažkosti
  a komplikácie s tým spojené a monitorovať priebeh realizácie automatizovaných procesov a na
  základe nameraných metrík navrhovať ich optimalizáciu