OPERATÍVNY MANAŽMENT

Riadenie prevádzky (Operations Management, operatívne riadenie) je riadenie zamerané na prevádzkové procesy, teda dennodenné činnosti organizácie. Existuje vo všetkých oblastiach, napríklad v oblasti výroby, poskytovania služieb, správy podnikových zdrojov, nákupu či fungovaniu organizácie.

Operatívne riadenie stojí na spodnej časti pomyselnej pyramídy konania (obr.1.) a tvorí základ fungovania akejkoľvek firmy či organizácie. Na jej pomyselnom vrchole stojí strategické riadenie.

Cieľ : zabezpečiť dennodenné fungovanie a hladký priebeh všetkých hlavných aj podporných procesov organizácie. Prínos : efektívnosť a hospodárnosť procesov, efektívnosť využitia zdrojov( ľudské zdroje, financie, technológie, informácie, majetok, infraštruktúra), odstraňovanie problémov a incidentov, zabezpečenie zdrojov . 

Preto zahŕňa zodpovedajúce hodnotenia, merania a analýzu procesov.

Správne vykonávané riadenie prevádzky pomáha predchádzať poruchám, nehodám a ďalším príčinám neefektívnosti. Jeho ťažiskom je každodenné riešenie a vybavovanie požiadaviek, ktoré spúšťajú prevádzkové procesy, koordinovanie a organizovanie práce ľudí, rýchle riešenie prevádzkových incidentov a obnova prevádzky. Významnú časť riadenia prevádzky tvorí rozvrhovanie práce a riadenie času (time management). Je pre neho typické vybavovanie incidentov a požiadaviek zákazníkov (vonkajších alebo vnútorných).

Riadenie prevádzky zahŕňa zvyčajne:

  • Riadenie požiadaviek
  • Riadenie, plánovania a koordinovanie kapacít a dostupnosti zdrojov
  • Riadenie bezpečnosti
  • Riadenie kompetencií a organizovanie
  • Prevádzkové rozhodovanie
  • Kontrola  (monitoring) a reporting

Riadenie prevádzky sa riadi vopred nastavenými pravidlami a smerom, ktorý dáva strategické riadenie organizácie a nutne potrebuje prevádzkové informácie o stave zdrojov organizácie, ich kapacite, kvalite, dostupnosti a ďalšie súvislosti. Firma potrebuje spoľahlivé a neskreslené informácie o svojich zdrojoch, požiadavkách zákazníkov, stavoch procesov, financiách a prípadne o materiálových tokoch.

Nutnosťou je mať k dispozícii primerané informácie. Organizácia preto používajú rôzne prevádzkové systémy pre správu, riadenie a plánovanie zdrojov (ERP), riadenie a správu zdrojov, riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM ), riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca (SCM), riadenie ľudských zdrojov (HRM) , riadenie požiadaviek a procesne riadenie (Service Desk , ITIL) a mnoho ďalších prevádzkových či backoffice systémov.

Naše skúsenosti v oblasti operatívneho riadenia a vhodne vybraný systém pre riadenie požiadaviek je nevyhnutnosťou k úspešnému zvládnutiu tejto oblasti riadenia. 

Služby, ktoré vám ponúkame pre zvládnutie dôležitej oblasti operatívneho manažmentu :