SPRÁVA IT PODĽA ITIL

Pomôžeme vám vybrať vhodnú stratégiu manažmentu IT služieb a realizovať projekt, pomocou ktorého implementujeme metodický rámec IT Infrastructure Library (ITIL®), ktorá obsahuje najlepšie skúsenosti z oblasti nasadenia IT služieb vo svete..

Definíciou IT služieb Vám zabezpečíme okrem množstva prínosov najmä spokojnejších používateľov a zákazníkov.

Pristúpme spoločne k implementácii IT procesov prostredníctvom nástroja, ktorý je používateľsky prispôsobiteľný a modifikovateľný.

Manažment IT služieb (ITSM) sa zaoberá nasadením a podporou IT služieb v nadväznosti na biznis požiadavky organizácie. Organizácia by mala mať vytvorenú vlastnú internú metodiku pre manažment IT služieb, ktorej základom bude procesne orientovaná knižnica ITIL.

ITIL procesy sú v súlade s biznis procesmi organizácie, ale nedeterminujú ich. Tento rámec popisujúci organizáciu IT služieb je potrebné prispôsobiť vlastným potrebám. Manažment organizácie strategicky riadi a financuje sekciu IT služieb. Plní tak úlohu zákazníka. Sekcia IT služieb spolu so svojimi externými partnermi, ktorými sú dodávatelia, zabezpečuje podporu IT governance procesov vlastníkom biznis procesov, teda svojim klientom. Tie poskytujú merateľné údaje pre vedenie organizácie ako podklad pre strategické riadenie. ITIL je dostupná vo verzii 4.

Služby sú zamerané na potreby zavedenia špecifického plánovania investícii do IT služieb tak, aby ich implementácia a prevádzka viedla k naplneniu očakávaní a potrieb biznisu spoločnosti.

V spolupráci s vedúcimi pracovníkmi IT organizácie, navrhneme inteligentný strategický systém riadenia IT. Riešenie podnikovej architektúry vzájomne prepája integračné technológie s business procesmi za účelom efektívnej prevádzky organizácie. Existencia podnikovej architektúry zabraňuje takým IT investíciám, ktoré sú bez odôvodnenia na úrovni podnikových procesov.